คู่มือท่องเที่ยวประเทศจีน

เนื้อหาเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวในประเทศจีนรวมด้วยเรื่อง เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณ จนถึงยุคกลางของจีน ความหลากหลายของชนเผ่าต่างๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ความเชื่อถือที่แตกต่างกัน ความกว้างขวางของพื้นที่ จำนวนประชากร และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศจีน จำนวน 34 มณฑลให้ได้รู้จัก ท้ายเล่มมีเรื่องของกลุ่มมนุษย์ 3 เผ่าพันธุ์ของโลก และคุณสมบัติหน้าที่ของหัวหน้าทัวร์ให้ได้ศึกษาอีกด้วย

รูปภาพอ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/8923