พระราชพงษาวดารคำฉันท์ : เฉลิมพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรวม 3 ภาค

 จัดพิมพ์ในโอกาสที่พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี มีอายุครบ 80 ปี  26 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3ตอน คือ ภาคแรกเป็นตอนอะแซหวุ่นกี้ขอดูตัวเจ้าพระยาจักรีและตีทัพพม่าที่สุโขทัย  ภาคที่2 เป็นเรื่องสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกทัพ ไปปราบเมืองเวียงจันท์และเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรลงมาไว้ที่เมืองธนบุรี  และภาคที่3 เป็นเหตุการณ์ครั้งปราบปรามกบฏในเมืองธนบุรีและขึ้นครองราชย์สมบัติ  โดยเนื้อความเป็นการ พรรณนาเหตุการณ์ โดยใช้คำประพันธ์ประเภทฉันท์หลายชนิด ที่พิเศษคือ ได้พรรณนาสถานทีต่างๆ ในทำนองของนิราศซึ่งให้รายละเอียดมากกว่าเอกสารทางราชการได้บันทึกไว้

รูปภาพ

อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/10166