โรคกระดูกสันหลังเสื่อม หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1

เป็นหนังสือมีเนื้อหาครอบคลุมสาระ 3 ส่วนคือ  ส่วนที่ 1 จะครอบคลุมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเสื่อมได้แก่ ความรู้เวชศาสตร์เชิงประจักษ์วิทยา พัฒนาการและกายวิภาค สรีรวิทยาของความปวด การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยวิธีต่างๆและการประเมินผลการรักษา  ส่วนที่ 2 และ 3  แต่ละบทครอบคลุมคำจำกัดความ พยาธิสภาพ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย และการรักษา

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/10175