คู่มือการอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ

คู่มือเล่มนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุ ลายลักษณ์อักษรของ เจ้าหน้าที่ในสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และบุคลากรที่เครือข่ายได้อย่างดี

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/634