นิทานชาดก 50 ชาติ

นิทานชาดกเป็นเรื่องราวบอกเล่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  เป็นสิ่งล้ำค่าของชาวโลก  เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงระลึกชาติขึ้นมาแสดงแก่พระภิกษุ  เพื่อเป็นตัวอย่างแบบแผนที่ถูกต้องในการปฏิบัติ  เป็นมหาคัมภีร์แห่งการใช้ชีวิตที่มีอายุมากกว่า  2550  ปี  มาแล้ว  แต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต  และแก้ไขอุปสรรคยามชีวิตประสบปัญหาได้เป็นอย่างดี 

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/3666