เปิดโลกประวัติศาสตร์ รัตนโกสินทร์

รวบรวมประเด็นปัญหาและคำตอบทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ จักรี จนถึงรัชกาลปัจจุบัน

รูปภาพ
อ้างอิง

http://www.finearts.go.th/node/3617