สรุปผลการดำเนินงาน

 รายงานประจำปี ๒๕๕๕ กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

รูปภาพ

อ้างอิง

http://www.dra.go.th/emedia/bookdetail.php?bookid=1207