สื่อสิ่งพิมพ์ด้านศาสนา

สร้างภูมิคุ้มกันในมิติศาสนาป้องกันปัญหาโรคเอดส์

รูปภาพ


อ้างอิง

http://www.dra.go.th/emedia/bookdetail.php?bookid=1204