ผลงานวิจัยด้านศาสนา

 รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษากลุ่มเด็ก / เยาวชนและข้าราชการภาครัฐ

รูปภาพ

อ้างอิง

http://www.dra.go.th/emedia/booklist.php?groupid=5