องค์ความรู้ด้านศาสนา

ความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ

รูปภาพ
อ้างอิง

http://www.dra.go.th/emedia/bookdetail.php?bookid=1215