คู่มือปฏิบัติงานด้านศาสนา

 แนวทางการดำเนินงาน โครงการ ๑ จังหวัด ๑ อำเภอ ๑ ท้องถิ่น : ๑ พุทธบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

รูปภาพอ้างอิง

http://www.dra.go.th/emedia/bookdetail.php?bookid=1214