หน้าแรก องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แผนผังเว็บไซต์ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ค้นหา
  Language   TH    EN


เกี่ยวกับเรา


ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรมนี้ เป็นเว็ปไซต์ชุมชนสำหรับรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลหรือองค์กรทางวัฒนธรรม เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน บุคคลสำคัญทางศาสนา เป็นต้น สิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม รวมถึง โบราณวัตถุ หนังสือ งานศิลปะ เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ตลอดจนสถานที่ทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ภาพถ่าย วีดิทัศน์ และภาพแอนิเมชั่นประกอบข้อความ ตลอดจนประสบการณ์และความคิดเห็นที่นำเสนอในเว็บไซต์นี้ รวบรวมและแบ่งปันโดยสมาชิก และกลั่นกรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่งโดยวัฒนธรรมจังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ทาง วัฒนธรรมเพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และสิ่งดีๆ ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของชาติและราชอาณาจักรไทย